Kayıt Tarihi:

Kayıt No:

 

UY YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Kod

Ad

Ulusal Yeterlilik

18UY0363-4

Mekanizasyon İşçisi  (Maden)

Zorunlu Birimler

18UY0363-4/A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

18UY0363-4/A2

Mekanizasyon İşleri

Seçmeli Birimler

-

-

-

-

Belge Geçerlilik Süresi

5 yıl

Belge Gözetim Sıklığı

32-36 aylar arası

Sınav Giriş Ön Şartı

Sınava girecek adaya mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla sınava gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur, ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz.

Başvuru Belgeleri

1-     Nüfus cüzdanı sureti

2-     1 adet fotoğraf

3-     SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış)

4-     Sınav bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

 

SINAV PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ulusal Yeterlilik Birimi Kodu

(Yeterli satır eklenmelidir)

Teorik Sınav

Performans Sınavı

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Başarı Puanı (%)

Soru Sayısı

Sınav Süresi

Başarı Puanı (%)

18UY0363-4/A1

20

40

%60

-

-

-

18UY0363-4/A2

7

14

%60

1

1 saat

%80

 


YETERLİLİK ÖZETİ

Programın Amacı

Mekanizasyon İşçisi (Maden) (Seviye 4) mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için;

·        Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

·        Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·        Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

İlgili Referans Doküman(lar)

Mekanizasyon-Pres İşçisi (Seviye 4) - Ulusal Meslek Standardı 16UMS0530-4

Sınavın İçeriği

Mekanizasyon İşçisi (Maden) (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur.

 

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

 

Sınav Yeri ve Sınava Giriş

Teorik ve performans sınavları TTK Akademi’nin kendi sınav alanlarında veya doğrudan çalışma alanında gerçekleştirilir. TTK Akademi gerekli gördüğü hallerde sözleşmeler ile diğer kurum/kuruluşların tesislerinde tüm ülke genelinde sınav yapabilir.

Teorik Sınav Kuralları

Adayların aşağıdaki kurallara uymaları beklenir:

·        Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

·        Aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz, yanınızda bir veya birkaçı varsa lütfen sınav görevlilerine teslim ediniz.

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) Ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

·        Soru kitapçığını alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da basım hatası tespit edilirse, değiştirilmesi için Değerlendirici/Gözetmene başvurulmalıdır.

·        Soru kitapçığının kapağında ve cevap anahtarlarında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgileri yazılmalıdır. Cevap formuna ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk adaya aittir.

·        Adaylar ilk 15 dakika ve son 10 dakika sınav salonunu terk edemez.  Sınavın ilk 10 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

·        Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç, yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

·        Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.

·        Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Varsa soruya itirazlar sınav sonrasında ilgili prosedür doğrultusunda yapılmalıdır.  Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

·        Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.

·        Cevapların başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutulması gerekmektedir. 

·        Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kağıdında kurşun kalem ile işaretlenmiş olması gerekir.

·        Sınav sırasında kopya çeken,  çekmeye çalışan,  kopya veren,  kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları uyarıya gerek kalmaksızın geçersiz sayılır.

·        Değerlendirici, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını,  toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, sınıfta sınava giren tüm adayların  sınavı  geçersiz sayılabilir.

·        Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Sınavların geçerli sayılması,  her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

·        Gerektiğinde Gözetmen/Değerlendirici adayın oturduğu yeri değiştirebilir. 

·        Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

·        Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Değerlendirici/Gözetmen tarafından incelenir.

·        Değerlendirici/Gözetmenin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır ve “sınav sona ermiştir” ifadesi ile sınav sona erer.

·        Adaylar teorik sınavlarda görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Performans Sınavı Kuralları

Sınav alanında bulunan herkes (aday, değerlendiriciler, diğer kuruluş görevlileri) sınav esnasında üstünde tanıtıcı materyal taşır.

 

Sınava girecek adaylara Değerlendirici/Gözetmen tarafından sınav ile ilgili kısa bilgilendirme yapılır.


Adayların aşağıdaki kurallara uymaları beklenir:

·        Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve sınav giriş belgesi ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

·        Aşağıdaki teçhizat/ekipman kullanılamaz, yanınızda bir veya birkaçı varsa lütfen sınav görevlilerine teslim ediniz.

a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,

b) Ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,

c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

·        Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

·        Adaylar gerekli durumlarda  (tuvalet, sağlık vb. ihtiyaçları için) görevli eşliğinde dışarı çıkabilirler. Bu hususlar dışında, sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun,  görevli haricinde dışarıya çıkan adaylar tekrar içeriye alınmaz.

·        Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Varsa soruya itirazlar sınav sonrasında ilgili prosedür doğrultusunda yapılmalıdır.  Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

·        Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Sınavların geçerli sayılması,  her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

·        Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

·        Sınav sonunda, adaya teslim edilen soru ve ilgili diğer dokümanlar geri alınır ve gerektiği takdirde Değerlendirici tarafından incelenir.

·        Değerlendirici “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır ve “sınav sona ermiştir” ifadesi ile sınav sona erer.

·        Adaylar performans sınavlarında görüntülerinin kayıt altına alınmasını kabul etmek durumundadır.

Sınavlar Kaç Kez Girilebileceği

Sınavlara kabul edilen adaylar bir yıl içerisinde kaldıkları sınavlara bir defa ücretsiz olarak girebilirler.

Giriş şartlarını sağlayan başvuru sahipleri için her girdikleri sınavda belirlenmiş ücreti yatırmak kaydıyla sınavlara giriş için bir sını bulunmamaktadır.

İtiraz/Şikayet

İtiraz ve Şikayetlerin Alınması

İtiraz ve şikayetler web sitesinden veya yazılı olarak yapılabilir ve TTK Akademi tarafından kayıt altına alınır.

 

İtirazlar, itiraza konu kararın kişiye yazılı veya elektronik posta ile bildiriminden itibaren 10 işgünü içerisinde yapılmalıdır. Şikayetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Yapılan itiraz veya şikayetin TTK Akademi ile ilgisi bulunmadığı tespit edilirse, kişiye durum bildirilir. Şikayetler için şikayet sahibi ve şikayetin içeriğine ilişkin bilgiler gizli tutulur.

 

İtirazların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

İtiraza konu olan değerlendirmeyi yapan değerlendiriciyle konu hakkında ön değerlendirme yapılır ve itiraza konu kişinin kararını yeniden gözden geçirmesi sağlanır. İtiraz sahibi ilk görüşme sonrasında hala itirazını sürdürürse bir akran değerlendirmesine tabi tutulur ve bu değerlendirme iç doğrulayıcı ya da karar vericinin değerlendirmesine sunulur. İtiraz sahibinin sonuçtan tatmin olmaması halinde komisyonun değerlendirmesine sunulur.

 

İtirazlar kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır ve kişinin talebine uygun olarak yazılı veya elektronik posta ile itiraz sahibine bilgilendirme yapılır. Tüm süreçler işlenerek kaydedilir.

 

Şikayetlerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

İtiraza konu olamayacak her türlü başvuru şikayet olarak kaydedilir. KYT tarafından gerekli soruşturma yapılır, gerekli hallerde inceleme yapmak üzere bir personel görevlendirilebilir. Teknik değerlendirme gereken şikayetlerde dokümanlar İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur. Komite gerekli hallerde alt komisyon kurulmasını veya inceleme yapmak üzere bir kişinin görevlendirilmesini talep edebilir.

 

Şikayetlerin kayıt tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılması esastır. Mücbir sebeplerle süre uzatımı gereken haller ortaya çıkarsa şikayet sahibine bu konuda bilgilendirme yapılır. Şikayet sonuçları, şikayet sahibinin talebine uygun olarak, yazılı veya eposta olarak ilgili kişiye bildirilir.

Belgelendirme

Sınavlarda başarılı olan kişiler için belgelendirme kararı; tüm değerlendirme kayıtları incelenerek alınır.  Adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararları verilerek ilan edilir. Belgelendirme kararının ardından belge almaya hak kazanan kişiler web sitesinde yayınlanır.

Birim Bazında Belgelendirme

Başarılı olan adaylar için MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan formatta, MYK'nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi basılır. Belge masraf karşılığına ilişkin süreç MYK tarafından belirlenen şekilde yürütülür.

Belgelerin teslim işlemleri TTK Akademi tarafından gerçekleştirilir.

 

Birim Birleştirme ve Birim Taşıma

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yeterlilik birimi başarı belgesi almış olup, bu belgelerin TTK Akademi tarafından dikkate alınmasını isteyen kişiler hakkında ilgili MYK mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur.

 

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgenin Askıya Alınması

Aşağıda belirtilen durumlar hakkında ciddi şüphe oluşması veya bu durumların tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişinin belgesi uygunsuzluğun durumuna göre askıya alınır.

Ø  Belgelendirilmiş kişinin kendi talebi,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin gözetim raporunun olumsuz sonuçlanması,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin, belge almaya hak kazandığı sınav hakkında yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik olması hâlinde,

Ø  Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikâyetin değerlendirilmesi,

Ø  Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullanması.

Verilen askı kararı MYK’ye bildirilir.

Askı süresi uygunsuzlukların durumlarına göre 15 gün ile 6 ay arasında değişebilir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur. Belge kullanımını durdurmadığı tespit edilen kişiler, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise belgesi iptal edilir.

Belgenin Geri Çekilmesi/İptal Edilmesi

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılamadığı veya doğrudan belgenin iptal edilmesi gereken durumlarda, belgenin iptaline karar verilir. Bu durum belge sahibine yazılı olarak bildirilir ve belgenin iptal işlemi başlatılır. Belge, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırılmaması halinde ve aşağıdaki durumlarda askı kararına gerek kalmaksızın iptal edilir. Belge kararındaki değişiklik kayda alınır.

Ø  Kişinin talebi,

Ø  Kişinin hayatını kaybetmesi,

Ø  Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi.

 

TTK Akademi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptal edilmesine dair kararları, web sayfasında yayınlama hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geri alınması ve sözleşmenin iptali kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurur.  Belge Kullanım Sözleşmesi ile kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde iade eder. Belgelenin iptal kararı belgelendirilmiş kişi ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. Belgelendirilmiş kişi sözleşmesi iptal edildiği tarihten itibaren 30 gün dolmadan belgelendirme için yeni müracaat yapamaz. Teslim alınan belge ve sözleşme iptal edilerek arşivlenir.

 

Gerekli hallerde belgeli kişi hakkında hukuki süreç takip edilir.

 

Belgenin Yenilenmesi

5yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Belgenin Yeniden Düzenlenmesi

Belgesi kaybolan veya kullanılamaz hale gelen kişilerin talep etmeleri halinde belgeleri yeniden düzenlenerek kişilere iletilir. Bu durumda kişinin kullanılamaz hale gelen belgeyi veya belgeyi kaybettiğine dair gazete ilanını TTK Akademi’ye teslim etmesi gerekir. Belirlenen ücretin ödenmesi halinde kişinin talebi MYK’ye iletilerek belgenin yeniden düzenlenmesi istenir.