1.AMAÇ

Başvuru sahiplerinden başvuruların alınması ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

 1. KAPSAM

TTK Akademi tarafından personel faaliyetleri kapsamında başvuru alınması sırasında yapılacak tüm faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR

 • Sınav Hizmetleri Sorumlusu
 • Destek Personeli
 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR
 • 16 Sınav ve Belgelendirme Prosedürü
 • 17.01 Hizmet Ücret Tarifesi Formu – Personel Belgelendirme
 1. KAYITLAR
 • 03.01 Başvuru Formu – Personel Belgelendirme
 • 37.Sınav Giriş Belgesi Formu
 • 38.1 Katılım Talep Formu - Sınav
 • 18 Sınava Girecek Adaylar Listesi

 

6.TANIMLAR

 

6.1. Genel

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu talimat için de geçerlidir.

7.UYGULAMA

7.1 Ön Talep Değerlendirmesi

TTK Akademi ön talep almak amacıyla web sitesinden ilanda bulunur. Sınav açılmasını isteyen kişiler TTK Akademi web sitesinden ilan edilen FR.38.1 Katılım Talep Formu - Sınav doldurarak, sınav açılması talebinde bulunabilirler. Ön talepler destek personeli tarafından kayda alınarak elektronik olarak dosyalanır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde sınav açılır. Ön talep sahiplerine ulaşılarak başvuru formunu ve gerekli diğer dokümanları TTK Akademiye iletmeleri istenir.

7.2 Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru yapmak isteyen kişiler; aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak TTK Akademi’ye iletirler. Belirtilen evrakları olmayan kişiler sınava alınamaz.

 • Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı FR.03.1 Başvuru Formu – Personel Belgelendirme
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf
 • SZ.01 Belge Kullanım Sözleşmesi (uygun şekilde doldurulmuş ve imzalanmış)
 • Sınav bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

 

Başvuru sahibinin evrakları, Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği bir Destek Personeli tarafından incelenir ve evraklarda eksiklik bulunması halinde eksik evrak bildiriminde bulunularak evraklarını tamamlaması istenir.

 

Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde belgelendirme programına uygun şeklide bu şart sorgulanır.

 

Başka bir kuruluşta sınava girerek birim başarı belgesi almış olan kişilerden, bir diğer birim sınavına TTK Akademi’ye girmek için belgelendirme başvurusu yapmaları halinde adayın başvurusu alınır.  Doğrulama; diğer belgelendirme kuruluşu ile irtibata geçilerek yapılır. Belgelendirme kuruluşunun, TÜRKAK (Akreditasyon), MYK yeterlilik belgeleri elektronik ortamda doğrulanabilir.

 

Başvuru sahibi, başvurulan yeterlilikte Sınav Hizmetleri Sorumlusu tarafından görevlendirilmiş bir Değerlendirici tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sözlü olarak aşağıdaki formlar kullanılarak yapılır;

 • 68.1 Ön değerlendirme Formu Mekanizasyon İşçisi
 • 68.2 Ön değerlendirme Formu Pres İşçisi
 • 68.3 Ön değerlendirme Formu Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye3
 • 68.4 Ön değerlendirme Formu Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye4

 

Aday, ön değerlendirmenin yapılmasının ardından onay için belgeler, belgelendirme karar vericiye gönderilir.

 

Kişilerin başvurularının ön değerlendirmesi ve sınava kabulü Belgelendirme Karar Verici tarafından onaylanır. Sınava alınacak adaylar Sınava Girecek Adaylar Listesine eklenir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara Destek Personeli tarafından Sınav Giriş Belgesi Formu düzenlenir. Sınav Giriş Belgesi Formları adaylara isteği doğrultusunda elden, kargo veya elektronik ortam yardımı ile iletilir.

 

Sınava giriş şartını sağlamayan adayların belgeleri dosyalanarak arşivlenir. Ücret tarifesinde sınava giriş şartıyla ilgili olarak varsa belirlenen ön değerlendirme ücreti mahsup edilerek kalan tutar kişilere iade edilir.

 

Başvuru sahibine başvurduğu programla ilgili dokümanlar verilebilir.

Başvuru Formu ve başvuru ile ilgili evraklar sınav sonrasında sınav ile ilgili diğer kayıtlarla birlikte Destek Personeli tarafından kişinin dosyasında saklanır.

 

 

REVİZYON TAKİP TABLOSU

Rev. No

Tarih

Değişiklik Konusu

Değişikliğin Nedeni

Değişiklik Talep Eden Bölüm

00

05.01.2018

İlk Yayın

İlk Yayın

-

01

04.10.2018

Form numaraları düzenlenmiştir.

Akademinin değişen logosu eklenmiştir.

Gözden geçirme

-

02

18.11.2019

Ön değerlendirmenin yapılması ve ön değerlendirme için görevlendirilen personelle ilgili düzenleme yapıldı

TÜRKAK denetimi

TÜRKAK