1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; TTK Akademi bünyesinde verilecek belgeler için belgelendirme programının Ulusal Yeterliliklere uygun şekilde oluşturulmasını, belgelendirme programı kapsamında hazırlanan ölçme değerlendirme araçlarının belgelendirme programına uygunluğunu incelenmesini ve onaylanmasını süreçlerini düzenlemektir.

 

 1. KAPSAM

Aşağıda belirtilmiş olan ulusal yeterlilik alanlarında gerçekleştirilecek belgelendirme programının başvuru, gözden geçirme, gerçekleştirme(planlama, teorik ve pratik sınavların yapılması), karar verme ve belgelendirme gibi aşamalarını kapsamaktadır:

 • 18UY0363-4 Rev 00 Mekanizasyon İşçisi (Maden)
 • 18UY0365-4 Rev 00 Pres İşçisi (Maden)
 • 18UY0379-3 Rev 00 Yeraltı Hazırlık İşçisi
 • 18UY0379-4 Rev 00 Yeraltı Hazırlık İşçisi
 1. SORUMLULAR
 • Destek Personeli: Tüm kayıtların hazırlanarak takibi, onaya sunulması ve dosyalanması.
 • Kalite Yönetim Temsilcisi: Tüm dokümanların takibi, Program Komitesi toplantılarının organizasyonu ve kararların takibi
 • Program Komitesi: Belgelendirme programının onaylanması, gözden geçirilmesi ve revizyonu; hazırlanan ölçme değerlendirme materyaline uygunluk verilmesi; belgelendirme programı kapsamında hazırlanan tüm dokümanın kontrol edilerek onaylanması,
 • Sınav Hizmetleri Sorumlusu: Yazışmaların imzalanması, belgelendirme programının hazırlanması.

 

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
 • 00 Kalite El Kitabı
 • 12 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

 

5.KAYITLAR

 • 05 Belgelendirme Programı Formu
 • 12.07 Görev Tanımı – Program Komitesi Üyesi
 • 49 Toplantı Gündem Formu
 • 50 Hazirun Formu
 • 51 Toplantı Karar Formu
 • 20 Toplantı Karar Takip Listesi
 • 04. Sözleşme – Çağrı Üzerine

 

 

 1. TANIMLAR

6.1. Genel

 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.
 • Personel Belgelendirmesi: Bir kişinin, belirlenmiş standard veya program çerçevesinde yapılacak yazılı ve /veya sözlü ve/veya uygulama sınavı sonrası şartlara uygunluğunun 3. tarafça yazılı güvence verildiği kurallar sistemi.
 • Standard: Ulusal veya uluslararası mutabakat ile belirlenmiş ve tanınmış bir kuruluş tarafından onaylanmış olan, faaliyetler veya onların sonuçları için kuralları, rehberlik bilgilerini veya özelliklerini belirten doküman ve belli bir bağlamda en iyi düzen derecesini elde etmeyi amaçlayan doküman (Örn. :TS EN ISO 9606-1:2014, EN ISO 9606-1:2013, TS EN ISO 9712:2014, EN ISO 9712:2012, EN ISO 14732:2013, TS EN ISO 14732:2014, …..vb.).
 • Ulusal Yeterlilik : Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından ulusal meslek standardlarına dayandırılarak hazırlanıp onaylandıktan sonra ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik (Örn. :18UY0363-4 vb.).
 • Personel belgelendirme programı: Personel Belgelendirmesi sırasında kişinin değerlendirmesinde temel alınan ulusal, bölgesel, uluslararası veya tanınmış meslek kuruluşlarınca (oda ve birliklerce) ya da yasal otoritelerce hazırlanmış doküman.
 • Sınav Yapıcı: Belgelendirme programı çerçevesinde teorik ve pratik sınavları ilgili kılavuzlara, prosedürlere ve standartlara göre yapan kişi(Değerlendirici vasfına sahip kişi).
 • Karar Verici: Belgelendirme programı çerçevesinde teorik ve pratik sınavların sonuçlarını ilgili form ve gerekirse video kayıtları üzerinden kontrol eden ve başvurudan karara kadar olan süreci inceleyen ve belgelendirme kararını veren kişi
 • Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumu.

 

6.2 Diğer Tanımlar

-

 

 1. UYGULAMA

7.1.Belgelendirme Programının Hazırlanması

Her bir belgelendirme kategorisi için aşağıdaki hususları içeren bir belgelendirme programı hazırlanır.

 • Belgelendirme kapsamı
 • İş ve görev tanımı
 • Şart koşulan yeterlilik
 • Beceriler (uygulanabilirliği olduğunda)
 • Ön şartlar (uygulanabilirliği olduğunda)
 • Davranış kuraları (uygulanabilirliği olduğunda)

Hazırlanan belgelendirme programı aşağıdaki proses şartlarını içerir.

 • İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için kriterler
 • İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için değerlendirme yöntemleri
 • Gözetim yöntemleri ve kriterleri (gözetim söz konusu ise)
 • Belgelendirmenin askıya alınması ve geri çekilmesi içim kriterler
 • Belgelendirme kapsamı veya seviyesinin değiştirilmesi için kriterler (değiştirme söz konusu ise)

İlgili kayıtlar;

 • 05 Belgelendirme Programı Formu

Belgelendirme programları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili mevzuat uyarınca onaylanan ulusal yeterlilikler temel alınarak hazırlanır.

 

Belgelendirme programı Ulusal Yeterliliklerde birimler bazında belirlenmiş başarım ölçütlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilmekle beraber belgelendirme ve belgelendirme süreçlerine yönelik tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

 

7.2 Belgelendirme Programının Onaylanması ve Program Komitesi

TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardının 8.4 maddesinde belirtilen hususlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ilgili mevzuat uyarınca sağlanmaktadır. Yine de ayrıca hazırlanan belgelendirme programlarının uygunluğu oluşturulan Program Komitesi tarafından aşağıdaki hususlar çerçevesinde incelenerek onaylanır;

 • Belgelendirme programının hazırlanmasında uygun uzmanların yer aldığı,
 • Hiçbirinin çıkar baskın olmaksızın, önemli ölçüde ilgili tüm tarafların çıkarlarının adil olarak temsil edildiği uygun bir yapının kullanıldığı,
 • Uygulanabilirliği olduğunda, ön şartların belirlendiğini ve yeterlilik şartları ile uyumlu hale getirildiği,
 • Değerlendirme mekanizmalarının belirlendiğini ve yeterlilik şartları ile uyumlu hale getirildiği,
 • Aşağıdaki hususlar için bir iş veya uygulama analizinin gerçekleştirildiğini ve güncellendiğini,
 • Başarılı performans için görevleri belirleme,
 • Her bir görev için gereken yeterliliği belirleme,
 • Ön şartları belirleme (uygulanabilirliği olduğunda),
 • Değerlendirme mekanizmalarını ve sınav içeriğini doğrulama,
 • Yeniden belgelendirme şartlarını ve aralığını belirleme.

 

TTK Akademi bünyesinde, belgelendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan belgelendirme programlarının, ulusal yeterliklerde öngörülen şartlara uygun şekilde geliştirilmesi, gerekli revizyonların yapılması, değerlendirme araçlarının (sınav sisteminin işleyişi, soru bankası, performans sınavlarında kullanılan kontrol formları vs...) ve süreçlerinin değerlendirilmesi, onaylanması, belgelendirme faaliyetlerinin ve genel şartları ulusal yeterlilikte belirlenen gözetim ve belgenin yenilenmesi süreci, belgelendirme programının TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, Program Komitesinin öncelikli görevleri arasındadır. Program Komitesi üyeleri ulusal yeterlilikler hakkında bilgili, ilgili yasal mevzuata ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına hakim, değerlendirme yetkinliğini kanıtlamış tarafsız, işçi, işveren, eğitimci kesimlerin eşit şekilde temsil edildiği en az 3 kişiden oluşur. Üyelerin salt çoğunluğunun değerlendirici ölçütlerini sağlaması ve üyelerden en az birinin ölçme değerlendirme uzmanlığının olması zorunludur.

Program Komitesi belgelendirme programında öngörülen tüm faaliyetlerin ulusal yeterliliklere ve TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına uygun şekilde yürütülmesi hususunda sorumludur. Bu hususa ilişkin düzenleme komite üyeleri ile yapılan sözleşmelerde belirtilir ve görev tanımları üyelere tevdi edilir.

İlgili kayıtlar;

 • 12.07 Görev Tanımı – Program Komitesi
 • 04. Sözleşme – Çağrı Üzerine

Program komitesi aşağıda örneklenen (ancak bunlarla sınırlı değildir) yazılı gündemle toplanır;

 • Her belgelendirme programı ile ilgili olarak Sınav Sonuçları Analizine göre elde edilen veriler,
 • Belgelendirme Programları konularında meydana gelen gelişmelerle ilgili raporlar,
 • Sınav sisteminin işleyişi ve sınav materyallerinin kontrolü,
 • Şikâyet ve İtirazlardan elde edilen geri bildirimler,
 • Soru Bankasına soru hazırlayanlar tarafından bildirilen öneri ve görüşler,
 • Belgelendirme programı ile ilgili tarafların (diğer belgelendirme kurullarından üyeler, diğer komitelerin üyeleri, üniversite öğretim görevlileri ve üyeleri, ilgili kamu kuruluşlarından yetkililer ve ilgili sektörden temsilciler) öneri ve görüşleri,
 • Yasal mevzuat ve şartlarda meydana gelen değişiklikler,
 • Belgelendirme prosesinin iyileştirilmesiyle ilgili öneriler.

İlgili kayıtlar;

 • 49 Toplantı Gündem Formu

 

Yapılan toplantı sonrasında beklenen genel çıktılar aşağıda sıralanmıştır:

 • Belgelendirme programı ve bu kapsamdaki dokümanlardaki değişiklikler,
 • Sınav soru bankasına eklenecek, çıkarılacak ya da güncellenecek sorularla ile ilgili kararlar,
 • Belgelendirme prosesinin iyileştirilmesiyle ilgili kararlar.

İlgili kayıtlar;

 • 50 Hazirun Formu
 • 51 Toplantı Karar Formu
 • 20 Toplantı Karar Takip Listesi

 

Program komitesi yazılı gündemle toplanır ve gündem toplantı tarihinden en az 3 gün önce Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Program Komitesi üyelerine ilgili destekleyici dokümanlarla birlikte gönderilir. Program Komitesi üyeleri görevlerini gizlilik, eşitlik ve şeffaflık kriterleri çerçevesinde yerine getirirler. Toplantıda alınan kararlar oybirliği ile alınır.

 

7.3 Belgelendirme Programının Gözden Geçirilmesi

Program Komitesi, belgelendirme programı kapsamında gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerini yıllık periyotlar ile gözden geçirir. Program Komitesi gözden geçirme faaliyeti kapsamında, ilgili birimler tarafından hazırlanan rapor ve istatistikleri, ulusal yeterliliklerde gerçekleştirilen değişiklikleri, ilgili komitelerin raporlarını veya muhtelif önerileri değerlendirebilir.

 

Program Komitesi, ulusal yeterliliklerin güncellenmesi veya diğer nedenlerle belgelendirme programının revize edilmesine karar verirse gerekli değişikliklerin yapılması için Kalite Yönetim Temsilcisini bilgilendirir. Program Komitesi ayrıca gerçekleştirdiği gözden geçirme sonucunda öngörülen değişikliklerin bir önceki belgelendirme programına göre belgelendirilen adayların yeniden belgelendirilmesini gerektirip gerektirmediğine karar verir. Bu durum da gerekçeleriyle birlikte Kalite Yönetim Temsilcisine raporlanır. Belgelendirme programında öngörülen değişiklikler ve yeniden belgelendirmenin gerekçeleri web sayfasında duyurulur ve ilgili belge sahiplerine iletilir.

 

 

7.4 Başvuru ve Başvurunun Gözden Geçirilmesi

 

Başvuru koşulları ve başvuruda istenilen evraklar, ilgili mesleki belgelendirme programında belirtilmiştir.

Kayıtlar: FR.05 Belgelendirme Programı Formu

Başvurular ttkpersonelbelgelendirme.gov.tr adresinden veya TTK Akademi destek personeline yapılabilir. İlgili süreç TM02.01 Başvuru Alma ve Değerlendirme Talimatı’nda yer almaktadır.

Başvurunun gözden geçirilmesi aşağıdaki formlar kullanılarak uygun Değerlendirici personel tarafından yapılır;

 • 68.1 Ön değerlendirme Formu Mekanizasyon İşçisi
 • 68.2 Ön değerlendirme Formu Pres İşçisi
 • 68.3 Ön değerlendirme Formu Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye3
 • 68.4 Ön değerlendirme Formu Yeraltı Hazırlık İşçisi Seviye4

Başvurunun ön değerlendirme neticesinde uygun görülmesi durumunda, aday teorik ve pratik sınavlara girmeye hak kazanır.

 

7.5 Teorik ve Pratik Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi

 

Sınavlarda görevlendirilecek personel Sınav Hizmetleri Sorumlusu tarafından PR.14 Personel Yönetimi Prosedürü ve PR.16 Sınav Belgelendirme Prosedürü doğrultusunda seçilir ve görevlendirilir. Görevlendirilen personelin son 2 yılda adayın eğitimine katılıp katılmadığı Destek Personeli tarafından teyit edilir. İlgili süreç; PR.07 Eğitim ve Belgelendirme Ayrımı Prosedürü’ne uygun olarak takip edilir. Ayrıca sınavda görevlendirilen personelden aday ile aralarında herhangi bir ilişki(akrabalık, arkadaşlık, iş ilişkisi vs.) olmadığına dair taahhüt alınır. İlgili kayıtlar: SZ.06 Sınav Öncesi Değerlendirici Tarafsızlık Taahhütnamesi

Teorik ve pratik sınavlar aşağıdaki prosedür ve talimatlar çerçevesinde yürütülür;

 • 16 Sınav Belgelendirme Prosedürü
 • 05.1 Performans Sınavı Yapma Talimatı_Mekanizasyon İşçisi
 • 05.2 Performans Sınavı Yapma Talimatı_Pres İşçisi
 • 05.3 Performans Sınavı Yapma Talimatı_Yeraltı Hazırlık İşçisi 3
 • 05.4 Performans Sınavı Yapma Talimatı_Yeraltı Hazırlık İşçisi 4
 • 06 Teorik Sınav Yapma Talimatı

Yapılan sınavlar PR.16 Sınav Belgelendirme Prosedürü ve TM.03 Sınav Değerlendirme Talimatı doğrultusunda değerlendirilir. İlgili kayırlar:

 • 31.01 Performan Sınavı Kontrol Formu_Mekanizasyon İşçisi
 • 31.02 Performans Sınavı Kontrol Formu_Pres İşçisi_R02
 • 31.03 Performans Sınavı Kontrol Formu_Yeraltı Hazırlık İşçisi_Seviye 3
 • 31.04 Performans Sınavı Kontrol Formu_Yeraltı Hazırlık İşçisi_Seviye 4
 • 41 Sınav Sonuç Tutanağı Formu
 • 46Teorik Sınav Sonuç Formu

Sınavlarda oluşturulan kayıtlar; PR.12 Kayıtların Kontrolü Prosedürü çerçevesinde arşivlenir.

 

7.6 Belgelendirme Kararı

Belgelendirme kararı; sınav kayıtları, iç ve dış dış doğrulayıcı değerlendirmeleri de dikkate alınarak uygun görülmesi halinde Belgelendirme Karar Verici tarafından alınır. İlgili süreç TM.03 Sınav Değerlendirme Talimatı takip edilerek uygulanır. İlgili kayıtlar:

 • 04.01Belgelendirme Karar Verme Formu_Mekanizasyon İşçisi
 • 04.02 Belgelendirme Karar Verme Formu_Pres İşçisi
 • 04.03 Belgelendirme Karar Verme Formu_Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 3)
 • 04.04 Belgelendirme Karar Verme Formu_Yeraltı Hazırlık İşçisi (Seviye 4)

Karara ilişkin kayıtlar; PR.12 Kayıtların Kontrolü Prosedürü çerçevesinde arşivlenir.

 

7.7 Belgenin Düzenlenmesi

TTK Akademi tarafından belgelendirme kararı alınan bireylerin ilgili evrakları Mesleki Yeterlilik Kurumu’na gönderilir.

Belgelendirme kararı alınan birey için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belge düzenlenir.

 

7.8 Belgelerin Geçerlilik Süresi, Gözetimi ve Yeniden Belgelendirme

Belgenin geçerlilik süresi, ilgili yeterliliğin FR.05 Belgelendirme Programı Formu kayıtlarında belirtilir.

Belgenin gözetimi FR.05 Belgelendirme Programı Formu kayıtlarında belirtilen tarihlerde yapılır. Gözetim tarihinden önce belgeli kişiler Destek Personeli tarafından bilgilendirilir. İlgili süreç; PR.02 Belgenin Gözetimi Prosedürü ve TM.09 Gözetim Talimatı takip edilerek yürütülür.

Yeniden belgelendirme, FR.05 Belgelendirme Programı Formu kayıtlarında belirtilen tarihlerde yapılır. Yeniden Belgelendirme tarihinden önce belgeli kişiler Destek Personeli tarafından bilgilendirilir. İlgili süreç; PR.21 Yeniden Belgelendirme Prosedürü takip edilerek yürütülür.